Javanese Child Ceremonies

Tedak Siten Ceremony
(English)

Learn more about the Tedak Siten Ceremony.

More

Tedak Siten Ceremonie
(Nederlands - Vlaams)

Informatie over het Tedak Siten Ritueel vind je hier.

Meer

Upacara Tedak Siten
(Bahasa Indonesia)

Pelajari lebih lanjut tentang upacara Tedak Siten.

Lebih

Ritual of Stepping Foot on Earth.

Tedak means to step, to set foot.
Siten (Siti) means soil, earth.
Tedak Siten means to set foot on earth.

This ritual illustrates that the little child is ready to start a successful life, with God's blessing and with the guidance from his or her parents.

This traditional ceremony is performed when a child is seven Selapan which is 245 days (Selapan is 35 days). There are five Pasaran (market) days in one Selapan: Legi, Pahing, Pon, Wage en Kliwon. Every day is therefore named differently in one Selapan period. One period from Sunday Legi to Saturday Kliwon is 35 days. That's named Weton in Javanese. For a Javanese to know his/her weton day is important.

Ritueel van de eerste stappen op aarde.

Tedak betekent stappen, voet zetten.
Siten (Siti) betekent aarde, aarde.
Tedak Siten betekent voet op aarde zetten.

Dit ritueel illustreert dat het kleine kind klaar is om een succesvol leven te beginnen, met Gods zegen en met de begeleiding van zijn of haar ouders.

Deze traditionele ceremonie wordt uitgevoerd wanneer een kind seven Selapan is, wat 245 dagen is (Selapan is 35 dagen). Er zijn vijf Pasaran (markt) dagen in één Selapan: Legi, Pahing, Pon, Wage en Kliwon. Elke dag wordt daarom anders genoemd in één Selapan periode. Een periode van zondag Legi tot zaterdag Kliwon is 35 dagen. Dat heet Weton in het Javaans. Voor een Javaan is het belangrijk te weten wat zijn of haar Weton dag is.

Upacara turun tanah.

Tedak berarti turun.
Siten (Siti) berarti tanah. Tedak Siten berarti turun tanah.

Ritual ini menggambarkan bahwa anak kecil itu siap untuk memulai hidup yang sukses, dengan berkah Tuhan dan dengan bimbingan dari orang tuanya.

Upacara tradisional ini dilakukan saat anak berumur tujuh Selapan yaitu 245 hari (Selapan 35 hari). Ada 5 hari Pasaran dalam satu Selapan: Legi, Pahing, Pon, Wage en Kliwon. Setiap hari diberi nama berbeda dalam satu periode Selapan. Satu periode dari hari Minggu Legi sampai hari Sabtu Kliwon adalah 35 hari. Itu bernama Weton dalam bahasa Jawa. Orang Jawa berpikir sangat penting untuk mengetahui hari Weton mereka (hari kelahiran).

Tarapan Ceremony
(English)

Learn more about the Tarapan Ceremony.

More

Tarapan Ceremonie
(Nederlands - Vlaams)

Informatie over het Tarapan Ritueel vind je hier.

Meer

Upacara Tarapan
(Bahasa Indonesia)

Pelajari lebih lanjut tentang upacara Tarapan.

Lebih

Transition ceremony for girls.

The Tarapan is a transition ceremony. The ceremony takes place just after the first menstruation. The age at which this ceremony is held is therefore not the same with every girl. The Tarapan ceremony is held exactly one week after the menstruation has been completed.

At this ceremony one should certainly not forget to offer sacrifices to the spirits around us. According to the Javanese faith people live in different stages: pregnancy, birth, being a child, being an adult, marriage and death. At every stage of life there is the chance of danger, misfortune, failure and disaster. These negative forces are more threatening in the transition period between each stage. So during the transition it is all the more important to strengthen and ask the favors of the spirits in a ceremony. Sacrifices are made to the spirits of the ancestors. In addition to offering these gifts, other symbols are used that will positively influence the girl's life.

Overgangsceremonie bij meisjes.

De Tarapan is een overgangsceremonie. De ceremonie vindt plaats vlak na de eerste menstruatie. De leeftijd waarop deze ceremonie wordt gehouden, is dus ook niet hetzelfde bij elk meisje.

Bij deze ceremonie mag men zeker niet vergeten om offers te brengen aan de geesten om ons heen. Volgens het Javaans geloof leeft men in verschillende stappen: zwangerschap, geboorte, kind zijn, volwassen zijn, huwelijk en overlijden. In elk stadium van het leven is er de kans op gevaar, ongeluk, mislukking en rampspoed. Deze negatieve krachten zijn des te bedreigender tijdens de overgang naar het volgende stadium. Dus tijdens de overgang is het des te belangrijker om zich te sterken en de gunsten van de geesten te vragen in een ceremonie. De offers worden gedaan aan de geesten van de voorouders. Naast het aanbieden van deze giften aan de geesten, gebruikt men ook bepaalde symbolen die het leven van het meisje verder positief gaan beïnvloeden.

Upacara transisi untuk anak perempuan.

Tarapan adalah upacara transisi. Upacara berlangsung tepat setelah haid pertama. Usia dimana upacara ini diadakan tidak sama dengan setiap anak perempuan.

Pada upacara ini seseorang tentu tidak lupa mempersembahkan korban kepada roh-roh di sekitar kita. Menurut orang-orang kepercayaan Jawa hidup dalam berbagai tahap: kehamilan, kelahiran, menjadi anak kecil, menjadi orang dewasa, pernikahan dan kematian. Pada setiap tahap kehidupan ada kemungkinan bahaya, kecelakaan, kegagalan dan bencana. Kekuatan negatif ini semakin mengancam saat transisi ke tahap berikutnya. Jadi selama masa transisi, semakin penting untuk memperkuat dan meminta bantuan roh dalam sebuah upacara. Pengorbanan dilakukan terhadap roh nenek moyang. Selain menawarkan karunia ini kepada roh, mereka juga menggunakan simbol-simbol tertentu yang akan semakin mempengaruhi kehidupan gadis itu.

About

Java, the heart of the Indonesian Republic. An Orientation to the Culture and Traditions of Java.

Workshops

more

Definitions

  • The Island of Java Java is the fifth-largest island of Indonesia. With a population of 120 million people (65% of the total population in Indonesia) living on an area of 127569 sq. km (7% of the total Indonesian area), it is the most crowded island in the world..
  • Javanese Ceremonies Traditions that are celebrated within the culture of the Indonesian people on Java.
  • Mixed Marriage A mixed marriage is when two people from different cultural backgrounds or different religious traditions or faiths marry.

Website